ΑΡΘΡΟΝ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», (Π.Δ.Σ.) με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, η διεύθυνση του οποίου είναι Συγκρότημα Κυβερνητικών Κατοικιών, Περιοχή Προεδρικού, Οικία 50, Τ.Κ: 2063 Στρόβολος Λευκωσία. Τ.Θ : 25306,1308 Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟΝ 2: ΕΜΒΛΗΜΑ

Το ‘Έμβλημα του Συνδέσμου είναι το γράμμα Δ = Διαβήτης, χρώμα πράσινο, με αναγραμμένο το Π.Δ.Σ. – Cyprus Diabetic Association 1979.

ΑΡΘΡΟΝ 3: ΣΚΟΠΟΙ

Οι κύριοι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

(α) Γενικά η μέριμνα για τους πάσχοντες με διαβήτη.

(β) Οι ενέργειες για εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέσων για αποτελεσματική παρακολούθηση/ρύθμηση του διαβήτη.

(γ) Η διαφώτιση των πασχόντων και των γονέων διαβητικών παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με τον διαβήτη.

(δ) Οι ενέργειες για ίδρυση επιστημονικών κέντρων οποιασδήποτε μορφής που θα εξυπηρετούν τις προληπτικές και θεραπευτικές  επιδιώξεις του Συνδέσμου.

(ε) Η ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν σκοπόν άμεσα ή έμμεσα την ευημερία και αναψυχή των διαβητικών.

(στ) Η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης ή ενέργειας η οποία είναι δυνατόν να θεωρηθεί αναγκαία.

(ζ)  Η συνεργασία με παρομοίους συνδέσμους και ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟΝ 4: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

(α) Οι συνδρομές των μελών.

(β) Κάθε πρόσοδος, εισφορά ή επιχορήγηση οποθενδήποτε προερχόμενη είτε από το κράτος είτε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε εισόδημα από τη λειτουργία ή την περιουσία του Συνδέσμου καθώς και κάθε ποσό προερχόμενο από κληροδοσία, κληρονομία, δωρεά, έρανο κ.ά.

ΑΡΘΡΟΝ 5: ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

(α) ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να είναι άτομα με διαβήτη ή γονείς παιδιών με διαβήτη.

Ο ένας από τους δύο γονείς παιδιού με διαβήτη έχει δικαίωμα ψήφου.

(β) ΑΡΩΓΑ μέλη (Φίλοι του Συνδέσμου) μπορούν να είναι  πρόσωπα που επιθυμούν να βοηθήσουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

(γ) ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη είναι ευυπόληπτα πρόσωπα της κοινωνίας που επιθυμούν να υπηρετήσουν τους σκοπούς και στόχους του Συνδέσμου και ανακηρύσσονται ως Επίτιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Επαρχιακών Επιτροπών και να μετέχουν στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟΝ 6: ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει ευεργέτες άτομα τα οποία έχουν προσφέρει στο Σύνδεσμο χρηματικό ποσόν πέραν των Λ.Κ. 1000 ή άλλη δωρεάν ή υπηρεσία αντίστοιχης αξίας.

ΑΡΘΡΟΝ 7: ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή μέλους γίνεται μετά από συμπλήρωση ειδικού εντύπου αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τα ιδρυτικά μέλη καθίστανται αυτοδικαίως τακτικά μέλη.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου τηρεί Μητρώον Μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΦΕΣΗ

(α) Διαγραφή μέλους γίνεται σε περιπτώσεις που η συμπεριφορά ή διαγωγή μέλους θεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προσβάλλουσα την αξιοπρέπεια του Συνδέσμου και αφού δοθεί στο μέλος η ευκαιρία να απολογηθεί.

(β) Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της συνδρομής του για 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η συνδρομή καθίσταται πληρωτέα και αφού προειδοποιηθεί εγγράφως για την καθυστέρηση αυτή και πρόθεση διαγραφής.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να χαρίσει την συνδρομή σε άπορα μέλη του.

(γ) ‘Έφεση για περιπτώσεις διαγραφής μέλους μπορεί να γίνει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προς την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

(δ) Οποιονδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο μετά από έγγραφο ειδοποίηση  προς τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟΝ 9: ΣΥΝΔΡΟΜΗ

(α) Κάθε μέλος καταβάλλει €20,00 ως ετήσια συνδρομή.  Άτομα που επιθυμούν να εγγραφούν ως ισόβια μέλη καταβάλλουν εφ’ άπαξ συνδρομή €100,00.

(β) Οι εγγραφές καταγράφονται στο Μητρώον Μελών του Συνδέσμου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επανεξετάζει αναθεώρηση της συνδρομής κάθε 6 (έξι) χρόνια, εκτός εάν η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟΝ 10: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Σ.

Η Οργανωτική διάρθρωση και η Διοίκηση του Συνδέσμου είναι η ακόλουθος:

(α)   ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(β)  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

(γ)  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 11: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(α) Την Τακτική Παγκύπρια Γενική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Π.Δ.Σ.  Νοείται ότι όσοι μετέχουν στη Συνέλευση έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Σύνδεσμο.

(β) Η Τακτική Παγκύπρια Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο όπως θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, Μάρτιο/Απρίλιο.  Για την ημέρα, ώρα και του χώρου όπου αυτή θα πραγματοποιηθεί καθώς και για την Ημερήσια Διάταξη ειδοποιούνται δια του τύπου και άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας, όλα τα μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν τη Συνέλευση.

(γ) Η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση, Τακτική ή ‘Έκτακτη ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ συν ένας των μελών.  Αν δεν σχηματιστεί απαρτία την καθορισμένη ώρα, αυτή αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

(δ) ‘Έκτακτη Παγκύπρια Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν παραστεί ανάγκη και αν την ζητήσουν γραπτώς με επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον το 1/3 των μελών ή το ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  Στην επιστολή πρέπει να αναφέρονται και οι λόγοι της σύγκλησης  καθώς και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν αυτή.  Ο χρόνος της σύγκλησης επαφίεται στη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και υποχρεούται να την συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα.

(ε) Η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο σώμα του Συνδέσμου, λαμβάνει γνώση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου  και των πεπραγμένων του, εκφράζει απόψεις, διατυπώνει εισηγήσεις επί θεμάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο, κρίνει ή επικρίνει την επιδειχθείσα δραστηριότητα του και χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για την μελλοντική πορεία του Συνδέσμου.

(στ) Η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν καθορίζεται από το καταστατικό ή για το οποίο δεν υπάρχει σαφής ερμηνεία.

(ζ) Τετραμελές Προεδρείο κατευθύνει τις εργασίες της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης, εκλέγεται είτε δια μυστικής ψηφοφορίας είτε άλλως, εάν αποφασισθεί τούτο από τη Συνέλευση.  Το τετραμελές Προεδρείο εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του.

(η) Ενώπιον της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης κατατίθεται η έκθεση του Ελεγκτή για την ταμειακή κατάσταση του Συνδέσμου η οποία και αναλύεται από τον Ταμία.

(θ) Η Συνέλευση διορίζει Ελεγκτή για την επόμενη οικονομική περίοδο η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  Ο Ελεγκτής ετοιμάζει έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου την οποίαν καταθέτει στην Ετήσια Παγκύπρια Γενική Συνέλευση.(ι) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  Σε περιπτώσεις ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την νικούσαν.

ΑΡΘΡΟΝ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

(α) Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος διοικείται από 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από την Παγκύπρια Γενική Συνέλευση και τους έξι εξελεγμένους Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών οι οποίοι εκλέγονται επίσης κάθε τρία (3) χρόνια από τις Τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις.

(β) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη ηλικίας άνω των 18 ετών.

(γ) Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον έχουν κατατεθεί εις τον Γραμματέα του Συνδέσμου πριν την έναρξη της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης, ή μετά την λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου.

(δ) Δημιουργείται οργανική θέση Γενικού Οργανωτικού η οποία ιεραρχικά θα ακολουθείται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και Βοηθού Ταμία.

(ε) Το Δ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τον Βοηθό Γενικό Ταμία.

(στ) Τον Αντιπρόεδρο εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών.

(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το όργανον του Συνδέσμου το οποίο ασκεί όλες τις εξουσίες και ρυθμίζει την λειτουργία του και την εν γένει δράση αυτού μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης.  Ενεργεί για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και κατευθύνει όλες τις δραστηριότητές του.

(η) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και δύναται να διορίζει και παύει το προσωπικό του και εν γένει κάθε πρόσωπο έμμισθο ή άμισθο το οποίο συνδέεται με το Σύνδεσμο.

(η) Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και οι ακόλουθες:

 1. Η λήψη απόφασης για κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προάγει τους σκοπούς του Συνδέσμου.
 2. Η σύνταξη του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και της ετήσιας έκθεσης για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.
 3. Η απόφαση για κάθε δαπάνη.
 4. Η εξεύρεση πόρων του Συνδέσμου.
 5. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, προϊόντων εράνου και κάθε άλλης εισφορά με ή χωρίς όρους ή η δικαιολογημένη απόρριψη αυτών.
 6. Ο διορισμός συμβούλων, υποεπιτροπών, κ.τ.λ. για τη μελέτη και χειρισμό ειδικών θεμάτων καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου.
 7. Η σύσταση εσωτερικών κανονισμών για την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου.
 8. Η ετοιμασία και έγκριση Κανονισμών Ταμείου.

(θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή κατόπιν αίτησης 8 τουλάχιστον μελών του.  Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 9 τουλάχιστον από τα μέλη του.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία αναβάλλεται για μισή ώρα και θεωρείται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον 7 μέλη.

Οι προσκλήσεις για την συνεδρία του Δ.Σ. κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του τουλάχιστον μίαν εβδομάδα πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίας και αναφέρονται σε αυτές τα υπό συζήτησιν θέματα.

Σε περίπτωση επανειλημμένων αδικαιολόγητων απουσιών οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. από τουλάχιστον 2 συνεχείς συνεδρίες, το εν λόγω μέλος θα δύναται να αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

‘Έκαστη Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να συμμετέχει ή εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με τον Πρόεδρο ή (τούτου κωλυομένου) με άλλο μέλος της.

(ι) ‘Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας.  Σε περιπτώσεις ισοψηφίας την νικούσαν έχει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟΝ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

(α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτού, τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.  Δια του Γενικού Γραμματέως συγκαλεί και ο ίδιος προεδρεύει των συνεδριών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καταρτίζει την ημερησία διάταξη των συνεδριών και υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως κάθε σοβαρό έγγραφο ή ένταλμα το οποίο αφορά τον Σύνδεσμο.  Λογοδοτεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της Παγκύπριας Γενική Συνέλευσης, επί των πεπραγμένων και της δράσης του και των κατευθυντηρίων γραμμών και των προγραμμάτων του Συνδέσμου.  (Γενικά κατευθύνει την όλη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου).

(β) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληροί τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και εκτελεί όλα τα καθήκοντα αυτού.

(γ) Ο Γενικός Γραμματέας:

 • Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε σοβαρό έγγραφο και ένταλμα.  Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Διευθύνει εν γένει την υπηρεσία του Γραφείου της έδρας του Συνδέσμου.  Τηρεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου και φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Συνδέσμου.

(δ) Ο Γενικός Ταμίας:

 • Εισπράττει κάθε πρόσοδο του Συνδέσμου και τηρεί διπλότυπο αποδείξεων.
 • Εκτελεί κάθε πληρωμή επί τη βάσει των προσηκόντων ενταλμάτων.
 • Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία διαχείρισης της περιουσίας του Συνδέσμου.
 • Συντάσσει τον απαιτούμενο απολογισμό των πεπραγμένων της οικονομικής διαχείρισης  κάθε χρόνου και συνεργάζεται και διευκολύνει τον Ελεγκτή για πλήρη έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου.

Ο Γενικός Ταμίας δύναται να κρατεί για τις καθ’ ημέρα ανάγκες του Συνδέσμου ποσόν το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα €400.  Οποιονδήποτε ποσόν πέραν  αυτού κατατίθεται επ’ ονόματι του Συνδέσμου στην Τράπεζα. (*****)

Ο Βοηθός Γενικός Ταμίας αναπληροί τον Γενικό Ταμία όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  Δικαίωμα λήψεως χρημάτων από την Τράπεζα έχουν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Γενικός Ταμίας, ή κωλυομένου του Προέδρου ο Γενικός Ταμίας και ο Γενικός Γραμματέας.

(*****) Το ποσό των €400 μου το έδωσε ο Γενικός Ταμίας, εφόσον στο αρχικό κείμενο το ποσό ήταν 50 λίρες.

ΑΡΘΡΟΝ 14: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

(α) Την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Οργανωτικός, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση Προέδρου, Γενικού Οργανωτικού, Γενικού Γραμματέα και Γενικού Ταμία.

(β) Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα οσάκις ήθελε παραστεί ανάγκη.

(δ) Οι προσκλήσεις για την συνεδρία κοινοποιούνται εις όλα τα μέλη της Ε.Ε. τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίας και σε αυτές αναφέρονται και τα υπό συζήτηση θέματα.  Δύο μέλη της Ε.Ε. μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αποτελούν απαρτία.

Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Τα κύρια καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφασίζει επί άλλων συναφών ζητημάτων.  Επίσης καθοδηγεί και εποπτεύει την δράση του Συνδέσμου για να παραμένει αυτή μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών τις οποίες χαράσσει η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 15: ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

(α) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου οργανώνονται Επαρχιακές/Περιφεριακές Επιτροπές σε κάθε επαρχία ή οποιανδήποτε γεωγραφική περιφέρεια ή διαμέρισμα.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύσταση Επαρχιακής/Περιφεριακής Επιτροπής εφ’ όσον  υπάρχουν σε αυτή πέντε τουλάχιστον μέλη εγγεγραμμένα εις τον Σύνδεσμο.

(γ) Για την σύσταση της Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα εις την Επαρχία ή Περιφέρεια μέλη του Συνδέσμου όπως συνέλθουν σε Επαρχιακή Συνέλευση και εκλέξουν από τον αριθμό τους Επαρχιακή/Περιφερειακή Επιτροπή η οποία να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη.  Οι Επαρχιακές Επιτροπές εκλέγονται κάθε τριετία.

(δ) Η Τακτική Επαρχιακή Συνέλευση συγκαλείται από την Επαρχιακή Επιτροπή τουλάχιστον μία εβδομάδα, πριν τον καθορισμό της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης.  Για την ώρα και τον χώρο της Συνέλευσης και για την ημερήσια διάταξη ειδοποιούνται μέσω του τύπου και άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας όλα τα μέλη του Συνδέσμου στην Επαρχία/Περιφέρεια, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την Συνέλευση.

Νοείται ότι παράληψη Επαρχιακής Επιτροπής να διεξάγει Επαρχιακή Συνέλευση για την εκλογή νέας Επαρχιακής Επιτροπής δεν συνεπάγεται οποιανδήποτε ακυρότητα στη σύνθεση ή στις αποφάσεις του Δ.Σ., αλλά το τελευταίο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά με τα ίδια μέλη μέχρι την κοινοποίηση του νέου Προέδρου ή της νέας Επαρχιακής Επιτροπής η οποία πρέπει να γίνει εντός του μηνός που έπεται της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης.

(ε) Ευθύς μετά την εκλογή της Επαρχιακής Επιτροπής πληροφορείται για την σύσταση της το Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών αποτελούν αυτόματα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν χρειάζονται εκλογή από την Γενική Συνέλευση.

(στ) Καθήκοντα της Επαρχιακής/Περιφερειακής Επιτροπής θα είναι:

 • Προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου στην Επαρχία/Περιφέρεια. Εφαρμογή των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του Συνδέσμου επί Επαρχιακού/Περιφερειακού επιπέδου.
 • Εξεύρεση από την Επαρχία/Περιφέρεια πόρων του Συνδέσμου.
 • Καταβολή προσπαθειών για αύξηση των μελών του Συνδέσμου.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελαν ανατεθεί στην Επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ζ) Ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Επαρχιακής Συνέλευσης είναι ανάλογος με τον τρόπον που διεξάγεται η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση.  Παρομοίως τα καθήκοντα των αξιωματούχων της Επαρχιακής Επιτροπής εξασκούνται επί επαρχιακής βάσης με τον ίδιον τρόπον κατά τον οποίον εξασκούνται τα καθήκοντα των αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(η) Οι Επαρχιακές Επιτροπές πρέπει να υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο 15 ημέρες πριν από την Ετήσια Παγκύπρια Γενική Συνέλευση ταμειακή κατάσταση και κατατοπιστική έκθεση επί των δραστηριοτήτων τους και εισηγήσεις που κατά την κρίση τους δέον όπως προωθηθούν από το Σύνδεσμο στην Επαρχία/Περιφέρεια τους.

(θ) Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  επιχορηγήσει  τις  Επαρχιακές/         Περιφερειακές Επιτροπές με οποιοδήποτε ποσό για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους.

ΑΡΘΡΟΝ 16: ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(α) Εις το Ταμείο του Συνδέσμου εισρέουν οι σύμφωνα με το Καταστατικό  πρόσοδοι από τις εγγραφές των μελών, οι εισφορές, οι τυχόν δωρεές ή άλλες επιχορηγήσεις καθώς και το προϊόν οποιασδήποτε δραστηριότητας ή εκδήλωσης οργανωμένης από τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο όπως π.χ. εράνων, κινηματογραφικών παραστάσεων και κάθε οποθενδήποτε προερχόμενη πρόσοδος.  Το ταμείο χρησιμοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την διαχείριση του οποίου υπάγεται, για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε γενικών δαπανών για την λειτουργία του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου, καθώς και την δαπάνη για την προώθηση των γενικών στόχων και προγραμμάτων του Συνδέσμου.

(β) Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος έχει σφραγίδα με έμβλημα και τον τίτλο του Συνδέσμου καθώς και το έτος της ίδρυσης του.

(γ) Όλα τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. είναι τιμητικά και άνευ μισθού.

(δ) Όλες οι εκλογές σε όλα τα όργανα ή σώματα του Συνδέσμου γίνονται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν η πλειοψηφία των παρόντων μελών αποφασίσει άλλως και όπου το Καταστατικό ορίζει  αλλιώς.

(ε) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό  αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση δια απλής πλειοψηφίας.

(στ) Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος είναι κοινωφελές και φιλανθρωπικό ίδρυμα και δεν αναμιγνύεται σε πολιτικές, κομματικές και ιδεολογικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟΝ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση των ‘Άρθρων 1, 3 και 18 του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των εγγεγραμμένων μελών.

Η τροποποίηση των υπολοίπων ‘Άρθρων του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει η ειδοποίηση για την σύγκληση της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης να αναφέρει απαραιτήτως τα άρθρα που προτίθενται να τροποποιηθούν ή διαγραφούν και το ακριβές κείμενο της τροποποίησης.

ΑΡΘΡΟΝ 19: ΙΣΧΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την έναρξη της ισχύος των πιο πάνω αλλαγών και κατά το χρόνο που ορίζεται από τις πρόνοιες αυτών θα συγκληθεί η Τακτική Παγκύπρια Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2015 για την έγκριση των λογαριασμών του έτους που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟΝ 18: ΔΙΑΛΥΣΗ

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος διαλύεται κατόπιν αποφάσεως των ¾ των μελών του, σε ειδικώς προς τούτο συγκληθησομένην Έκτακτη Παγκύπρια Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου παραχωρείται εις το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες των πασχόντων από διαβήτη.