ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ